سامانه دروس به روز رسانی شده است و شما میتوانید از این آدرس به دروس ترم جدید دسترسی پیدا کنید.

لازم یه ذکر است نام کاربری و پسورد شما در سایت جدید هر دو برابر نام کاربری قبلی شما است و باید برای ادامه استفاده در اولین ورود پسورد خود را تغییر دهید.

دروس ترم پیش همچنان از آدرس قبلی قابل دسترسی اند.