آیین نامه

بسمه تعالی

آئین نامۀ

کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

فصل اول: کلیات و اهداف

مقدمه: در اجرای اساسنامۀ کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران که از این به بعد کانون نامیده می شود، آیین نامه تشکیل کانون به شرح زیر می باشد.

ماده 1 – تعریف:

در دانشگاه شهید چمران که براساس قوانین آموزش عالی کشور تشکیل شده، کانون تشکیل شود.

ماده 2- اهداف و وظایف واحد:

اهداف و وظایف واحد همان اهداف و وظایفی است که در اساسنامه کانون آمده است.

فصل دوم: تشکیلات:

ماده 3 – تشکیلات کانون عبارت است از:

الف – هیأت مؤسس کانون

ب – مجمع عمومی کانون

پ- شورای کانون

ت – بازرسان کانون

ماده 4 – هیأت مؤسس افرادی هستند که کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران را تشکیل داده اند واسامی آنها در انتهای این آیین نامه آمده است.

ماده 5 – تا تشکیل اولین جلسه مجمع کانون که نباید بیش از 2 ماه پس از تشکیل کانون باشد، هیأت مؤسس وظایف مجمع کانون را بر عهده دارد.

تبصره: وظایف و اختیارات هیأت مؤسس پس از تشکیل اولین مجمع کانون به اتمام می رسد.

ماده 6 – مجمع کانون عبارت است از اجلاس اعضای کانون که به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل میشود.

ماده 7 – مجمع عادی کانون حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی کانون تشکیل می شود و درمواقع ضروری می توان در هر موقع از سال مجمع عادی کانون را به طور فوق العاده تشکیل داد.

ماده 8 – مجمع عادی کانون ، با ارسال دعوتنامه توسط دبیر شورای کانون به صورت الکترونیکی یا کتبی، باحضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای کانون رسمیت مییابد. اگر در اولین جلسه تعداد حاضرین به حدّ نصاب نرسید، نصاب رسمیت مجمع عادی کانون برای نوبت بعدی هر تعداد اعضا خواهد بود.

تبصره -ارسال دعوتنامۀ مجمع برای نوبت دوم باید حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته با همان دستورجلسه اول منتشر شود. فاصلۀ ارسال دعوتنامه، تا تشکیل جلسۀ نوبت دوم نباید از 3 هفته کمتر و از 5 هفته بیشتر شود.

ماده 9 – جلسه مجمع کانون را، در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده افتتاح می نماید. در این جلسه یک رئیس، یک منشی و یک نفر ناظر از بین اعضای حاضر انتحاب و مجمع را اداره می کنند.

تبصره – تصمیمات مجمع عادی کانون ، در حدود وظایف و اختیارات مجمع، با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ می شود، مگر در مواردی که در این آیین نامه مشخص شده باشد.

ماده 10 – وظایف و اختیارات مجمع عادی کانون:

1- تصویب سیاستها و خط مشی کانون در چارچوب اساسنامه

2- انتخاب اعضای شورای کانون

3- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارسالی از طرف اعضا کانون

4- استماع گزارش عملکرد شورای کانون

5- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره ترازنامه و سایر گزارشهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس

6- تصویب بودجه سالانۀ کانون

7- انتخاب بازرسان کانون

ماده11- مجمع فوق العاده کانون بنا به درخواست حداقل 3 تن از اعضای شورای کانون و تصویب دوسوم از اعضای شورای کانون ، یا درخواست بازرس تشکیل می شود.

ماده 12- مجمع فوق العاده واحد ،با ارسال دعوت نامه توسط دبیرشورای واحد،بار اول با حضور دوسوم اعضای کانون رسمیت می یابد. نصاب رسمیت مجمع فوق العاده کانون برای بار دوم نصف بعلاوه یک و برای بار سوم هر تعداد اعضا خواهد

تبصره 1- دعوت مجمع برای هر نوبت بعدی باید حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته با همان دستورجلسه اول منتشر شود. فاصلۀ ارسال دعوتنامه، تا تشکیل جلسۀ هر نوبت بعدی نباید از 3 هفته کمتر و از 5 هفته بیشتر شود.

تبصره 2-مصوبات مجمع فوق العاده کانون در حدود وظایف و اختیارات مجمع با رأی سه چهارم اعضای حاضر صاحبرأی معتبر است. مگر در مواردی که در این آیین نامه مشخص شده باشد.

ماده 13 – وظایف و اختیارات مجمع فوق العاده کانون:

1- تصویب تغییرات در آیین نامه کانون

2- قبول استعفای اکثریت اعضای شورای کانون

ماده 14 – شورای کانون حداکثر متشکل از 11 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل است که از بین اعضا، توسط مجمع کانون برای مدت 3 سال و با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می شوند.

تبصره 1 – اعضای شورای کانون ظرف دوهفته پس از انتخاب تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر شورا ، یک نفر را به عنوان جانشین دبیر و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند نمود. جلسات شورا با ریاست دبیر شورا برگزار می شود

تبصره 2 – دبیرشورای کانون نماینده رسمی کانون است.

تبصره 3 – در صورت استعفا یا فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورای کانون عضو علی البدل برای مدت باقیمانده شورای کانون بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره 4 – انتخاب مجدد هر یک از اعضای شورای کانون بلامانع می باشد.

تبصره 5 – شورای کانون موظف است ظرف حداکثر دو ماه تا پایان تصدی خود با تشکیل مجمع عمومی کانون ، برای

انتخاب اعضای شورا اقدام نماید.

ماده 15- وظایف شورای کانون در چارچوب اساسنامه کانون به شرح زیر است:

1- تصمیم گیری در خصوص تشکیل مجمع کانون (عادی یا فوق العاده)

2- تصویب آیین نامۀ وظایف و اختیارات دبیر شورا، جانشین دبیر و خزانه دار

3- اصلاح و تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز کانون، به استثنای مواردی که به عهده مجمع کانون می باشد.

4- تصویب ساختار و انتحاب مدیران اجرایی و نظارت مستمر بر حسن عملکرد آنها

5- نظارت مستمر بر حسن اجرای مصوبات مجمع کانون

6- تصویب برگزاری گردهمایی ها، سفرهای علمی و انتشار مطالب علمی جهت پیش برد اهداف کانون تصمیم گیری در خصوص طرح پیشنهادات رسیده از طرف اعضا

7- پیش بینی روشها و تهیۀ طرحهای اجرایی سالیانه جهت دستیابی به اهداف آیین نامه و در صورت لزوم، ارائه آنها به مجمع کانون

8- ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع کانون اجرایی نمودن مصوبات شورای مرکزی کانون

ماده 16 – شورای کانون جز در مواردی که به موجب آیین نامه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع قراردارد، درسایر موارد و برای تحقق اهداف ، با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه کانون، دارای اختیارات لازم جهت اداره امور کانون می باشد.

ماده 17 – جلسات شورای کانون حداقل هر دو هفته یک بار بنا به دعوت دبیر یا جانشین دبیر و با حضور اکثریت اعضای اصلی شورا تشکیل و رسمیت می یابد.

فصل سوم: شرایط و نحوه عضویت اعضاء

ماده 18- عضویت در واحد کانون:

کلیۀ اعضاء هیأت علمی دانشگاه، شاغل یا بازنشسته، میتوانند با دارا بودن شرایط آورده شده در اساسنامۀ کانون به عضویت درآیند.

ماده 19- بازرسان، متشکل از 1 عضو اصلی و 1 عضو علی البدل می باشند که توسط مجمع به مدت 3 سال و با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب میشوند.

تبصره – با درخواست بازرس کلیۀ اسناد مربوط به کانون ، بدون قید و شرط، باید توسط شورای کانون در اختیار ایشان

قرارگیرد.

ماده 20– وظایف بازرس:

نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور با اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها در کانون -1

گزارش هرگونه تخلف شورای کانون به مجمع کانون -2

بررسی اسناد و مستندات مالی کانون و تهیۀ گزارش برای مجمع عمومی کانون -3

فصل چهارم منابع مالی:

ماده 21 – درآمدهای کانون از طریق دریافت حق عضویت، هدایا، کمکهای مردمی و فروش گزارشات و انتشارات علمی و فرهنگی تأمین میشود.

ماده 22 – کلیه درآمدها و هزینه های کانون در دفتر مخصوص ثبت و شرح و بیلان آن در مجمع عمومی کانون مطرح و به تصویب میرسد.

تبصره- انتهای سال مالی واحد پایان اسفند ماه هر سال می باشد.

ماده 23 – اسناد و اوراق بهادار واحد می بایست به امضای ثابت خزانه دار و دبیر یا جانشین دبیر کانون برسد.

فصل پنچم : انحلال

ماده 24 – با خروج کلیۀ اعضا کانون منحل میشود.

این آیین نامه در 24 ماده و 11 تبصره تهیه و در تاریخ 5/8/94 به تصویب رسیده است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*