اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه

کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

فصل اول: کلیات و اهداف

مقدمه: با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی، به منظور ایجاد فضایی جهت ارتباط، هم اندیشی، مشارکت و استفاده بهینه از نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز در راستای اهداف علمی ، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و حفط کرامت و حقوق مادی و معنوی دانشگاهیان، کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران با رعایت مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

ماده 1- نام کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران که در این اساسنامه به اختصار « کانون » نامیده میشود، دارای شخصیت حقوقی بوده وتشکلی صنفی است و شامل جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران که به اختصار « دانشگاه » نامیده می شود، است. آرمان ها و اهداف مصرح در این اساسنامه را قبول نموده و خود را ملزم به تحقق آنها می دانند.

ماده 2- سال تأسیس کانون 1394 ه . ش و مرکز اصلی آن در شهر اهواز می باشد. مدت فعالیت کانون نامحدود است.

ماده 3 – کانون تابعیت جمهوری اسلامی دارد و مستقل و غیر سیاسی بوده و به هیچ سازمان و حزبی وابستگی تشکیلاتی ندارد.

ماده 4- اهداف و وظایف کانون

هدف محوری کانون تعالی نظام علمی دانشگاه است، که با توجه به قانون اساسی ، معیارهای تعیین شده در اسناد بالا دستی ، روحیۀ کار جمعی و ایجاد انگیزه و عزم لازم برای تحقق اهداف علمی، فرهنگی و اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق اعضای هیأت علمی، وظایف ذیل را عهده دار می باشد.

الف-تلاش جهت تبیین و ارتقاء جایگاه اعضای هیأت علمی

ب- تلاش جهت ارتقاء، حفظ و دفاع از حقوق مادی ـ رفاهی، معنوی؛ و عزت و کرامت انسانی اعضای هیات علمی دانشگاه

ت- تلاش جهت تقویت فضای تعامل با نظام علمی- تحقیقاتی کشور

ث- ارتباط با دانشمندان و محققین دانشگاهی به منظور جلب و بکارگیری آنان درراستای اهداف کانون

ج- تلاش جهت افزایش اختیارات دانشگاه در امور تخصصی مربوط به خود

چ- تلاش جهت جلب مشارکت اعضای هیأت علمی در پیشبرد امور دانشگاه

ح- ارزیابی، نقد و ارائۀ پیشنهاد در خصوص سیاستها، برنامه ها، طرح ها و لوایح مرتبط با دانشگاه

د-ارائه نظرات کارشناسی در خصوص مسائل اجتماعی، فرهنگی، علمی، پژوهشی و فنآوری دانشگاه

ذ – دفاع از حاکمیت ارزشهای اصیل اسلامی، اخلاق مداری، خردورزی و آزادی های مصرح در قانون اساسی در دانشگاه

فصل دوم: ارکان

ماده 5 – ارکان کانون عبارت است از:

الف – هیأت مؤسس

ب – مجمع کانون

پ- شورای مرکزی

ت – بازرسان

ماده 6 – هیأت مؤسس افرادی هستند که کانون را تأسیس کرده اند و اسامی آنها در انتهای این اساسنامه آمده است.

ماده 7 – تا تشکیل اولین جلسه مجمع کانون که نباید بیش از 2 ماه پس از تصویب و ابلاغ این اساسنامه از سوی مراجع قانونی ذیربط باشد، هیأت مؤسس وظایف مجمع کانون را بر عهده دارد.

ماده 8 – وظایف هیأت مؤسس:

وظایف و اختیارات هیأت مؤسس در آیین نامه ای که توسط هیأت مؤسس تهیه و در مجمع کانون به تصویب می رسدتعیین می گردد.

تبصره1- هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه لازم است با پیشنهاد هیأت مؤسس، یا یک چهارم اعضای مجمع کانون و تصویب مجمع کانون باشد.

ماده 9 – مجمع کانون کانون عبارت است از اجلاس اعضای کانون که به دو صورت عادی و فوق العاده

تشکیل میشود.

ماده 10 – مجمع عادی کانون حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف 6 ماه پس از پایان سال مالی کانون تشکیل می شود و در مواقع ضروری می توان در هر موقع از سال مجمع عادی کانون را به طور فوق العاده تشکیل داد.

ماده 11 – مجمع عادی کانون ، با دعوت کتبی شورای مرکزی و انتشار آگهی دعوت و با حضور حداقل نصف

به علاوه یک رسمیت مییابد. اگر در اولین جلسه تعداد حاضرین به حدّ نصاب نرسید، نصاب رسمیت مجمع عادی کانون برای نوبت بعدی با هر تعداد از اعضاخواهد بود.

ماده 12 – جلسه مجمع کانون را، در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده افتتاح می نماید. در این جلسه یک رئیس،یک منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر انتحاب و به عنوان هیأت رئیسه، مجمع را اداره می کنند.

تبصره 1 – تصمیمات مجمع عادی کانون ، در حدود وظایف و اختیارات مجمع، با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضرصاحب رأی اتخاذ می شود، مگر در مواردی که در این اساسنامه مشخص شده باشد.

تبصره 2 – هیأت رئیسۀ مجمع نمی تواند کاندیدای شورا و بازرسان باشند.

ماده 13 – وظایف و اختیارات مجمع عادی کانون:

1- تصویب خط مشی و اصول کلی برنامه های کانون در چارچوب اساسنامه

2- انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون

3- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارسالی از طرف شورای مرکزی کانون

4- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی، عضویت و انضباطی کانون

5- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره ترازنامه و سایر گزارشهای مالی پس از قرائت گزارش بازرسان

6- تصویب بودجه سالانۀ کانون

7- تصویب حق عضویت ها

8- انتخاب بازرسان

ماده 14-مجمع فوق العاده کانون ، بنا بر درخواست حداقل 3 نفراز شورای مرکزی و و تصویب دوسوم اعضای شورای مرکزی یا درخواست هیأت مؤسس و یک سوم اعضای مجمع و یا بازرسان تشکیل می شود.

ماده 15 – مجمع فوق العاده کانون ، با دعوت کتبی شورای مرکزی بار اول با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت مییابد. نصاب رسمیت برای بار دوم نصف بعلاوه یک و برای بارسوم هر تعداد اعضا خواهد بود.

تبصره 1-مصوبات مجمع فوق العاده کانون در حدود وظایف واختیارات مجمع با رأی دوسوم اعضا حاضر صاحب رأی معتبر است. مگر در مواردی که در این اساسنامه مشخص شده باشد.

ماده 16 – وظایف و اختیارات مجمع فوق العاده کانون:

1- تصویب تغییرات در اساسنامه و مرامنامه کانون

2- عزل اعضاء یا قبول استعفای اکثریت اعضای شورای مرکزی

3- انحلال کانون

ماده 17 – شورای مرکزی متشکل از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است که از بین اعضا، توسط مجمع کانون برای مدت 3 سال و با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می شوند.

تبصره 1 – اعضای شورای مرکزی ظرف دوهفته پس از انتخاب تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس شورا ، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند نمود.

تبصره 2 – رئیس شورا نماینده قانونی کانون می باشد و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را درمراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال نماید.

ماده 18 – وظایف شورای مرکزی:

1- دعوت و تشکیل مجمع کانون (عادی یا فوق العاده)

2- تصویب آیین نامه های مورد نیاز کانون، از جمله آیین نامه تعیین وظایف و اختیارات رئیس شورا، نایب رئیس وخزانه دار، به استثنای مواردی که به عهده مجمع کانون می باشد.

3- نظارت مستمر بر حسن اجرای مصوبات مجمع کانون

4- نظارت بر تشکیل و حسن عملکرد واحدها و دفاتر کانون

5- تشکیل کارگروهها و انتخاب مدیران اجرایی و نظارت مستمر بر حسن عملکرد آنها

6- تصویب برگزاری گردهمایی ها، سفرهای علمی و انتشار مطالب علمی جهت پیش برد اهداف کانون

7- تصمیم گیری در خصوص طرح پیشنهادات رسیده از طرف اعضا و یا واحد ها در مجمع کانون

8- پیش بینی روشها و تهیۀ طرحهای اجرایی سالیانه جهت دستیابی به اهداف اساسنامه و در صورت لزوم، ارائه آنها به مجمع کانون

9- تهیۀ بودجه سالیانه و ارایۀ آن به مجمع کانون

10- ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع کانون

ماده 19 – شورای مرکزی جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع و هیأت مؤسس قراردارد، در سایر موارد و برای تحقق اهداف ، با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، دارای اختیارات لازم جهت اداره امور کانون می باشد حداقل جلسات شورای مرکزی حداقل هر ماه یک بار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس شورا و با حضور اعضای اصلی شورا تشکیل و رسمیت می یابد

ماده 20– وظایف بازرسان:

1- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور با اساسنامه و مقررات و آیین نامه های کانون

2- گزارش هرگونه تخلف شورای مرکزی به مجمع کانون

3- بررسی اسناد و مستندات مالی کانون و تهیۀ گزارش برای مجمع عمومی کانون

فصل سوم: شرایط و نحوه عضویت اعضاء

ماده 21 – کلیۀ اعضاء هیأت علمی در دانشگاه، شاغل یا بازنشسته، میتوانند با دارا بودن شرایط زیربه عضویت کانون درآیند. این اعضاء دارای حق رأی می باشند.

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران و التزام به قانون اساسی

2-عدم سوء شهرت اخلاقی و اجتماعی

3-پذیرفتن مفاد اساسنامه و مرامنامه کانون

4-پرداخت حق عضویت سالیانه

فصل چهارم: منابع مالی

ماده 22 – درآمدهای کانون از طریق دریافت حق عضویت، هدایا، کمکهای مردمی و فروش گزارشات و انتشارات علمی وفرهنگی کانون تأمین میگردد. کلیۀ وجوه دریافتی در یک حساب مخصوص به نام کانون نزد یکی از بانکهای کشور واریزمی گردد.

ماده 23 – کلیه درآمدها و هزینه های کانون در دفتر مخصوص ثبت و شرح و بیلان آن در مجمع عمومی کانون مطرح و به تصویب.

تبصره 1- انتهای سال مالی کانون پایان اسفند ماه هر سال می باشد.

تبصره 2- کانون ماهیتاً غیر تجاری می باشد و نمی تواند عملیات تجاری، اعتباری و انتفاعی انجام دهد.

ماده 24 – اسناد و اوراق بهادار کانون میبایست به امضای ثابت خزانه دار و رئیس یا نایب رئیس شورای مرکزی رسیده و بامهر کانون ممهور گردد.

فصل پنچم : انحلال

ماده 25 -انحلال کانون در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود که با رأی سه چهارم کل اعضای کانون قابل اجرا میباشد

ماده 26-پس از تصویب انحلال در مجمع عمومی فوق العاده، در همان جلسه هیأتی مرکب از 3 الی 5 نفر جهت تسویه

حساب انتخاب میگردد که ظرف شش ماه کلیه مطالبات را وصول و دیون آن را پرداخت نماید و مازاد به یک حساب

مردمی که مجمع مشخص می نماید واریز گردد.

این اساسنامه در 26 ماده و 8 تبصره تهیه و به تصویب رسیده است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*