شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی:

  1. رییس شورا: جناب آقای دکتر کرم زاده
  2. نایب رییس: جناب آقای دکتر رعایایی
  3. دبیر شورا: جناب آقای دکتر الهام پور
  4. خزانه دار: جناب آقای دکتر پورکاسب
  5. جناب آقای دکتر آقایی
  6. جناب آقای دکتر حسیبی
  7. جناب آقای دکتر حیدری

بازرس: جناب آقای دکتر مراد زادگان